125324444835508 125324444835508
top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

MEDICINA OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Leidke veidi aega ja tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

 

Isikuandmed on andmed, mida MEDICINA OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.


Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh kliendi nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kliinik)

• tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike terviseandmete esitamisel tervishoiuteenuse osutaja kliinikus 
• veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie kliinikus või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (MEDICINA OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

 

Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult MEDICINA OÜ poolt volitatud isikutel.  

 

MUUDE ANDMETE KOGUMINE

Kogume ka isikustamata andmeid, s.o andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie kliinikus ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

MEDICINA OÜ töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, nõusoleku alusel õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 

 

Isiku kontakt- ja terviseandmete töötlemise eesmärk on kvaliteetse ja nõuetekohase tervishoiuteenuse osutamine, protseduuride ohutu läbiviimine ja sellele järgneva taastumise võimaldamine, lepingu sõlmimine tervishoiuteenuse osutamiseks ja osutatud teenuse eest arvete esitamine.   

 

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente MEDICINA OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.


Kliendi paremaks teenindamiseks võib MEDICINA OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale isikule, kes osutab MEDICINA OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks isikuks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

MEDICINA OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete töötlemine MEDICINA OÜs toimub seaduses sätestatud alustel ja vastavalt andmekaitset reguleerivatele Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi õigusaktidele ning ettevõtte privaatsuspoliitikale.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

MEDICINA OÜ poolt kogutud andmed säilitatakse seaduse poolt ette nähtud perioodiks või ajaks, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

 

TURVALISUS

Kõiki MEDICINA OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Kliendil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitset reguleerivate õigusaktdiega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad muu hulgas:

  • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele

  • koopia saamist oma isikuandmetest

  • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist

  • isikuandmete kustutamist

  • isikuandmete töötlemise piiramist

  • isikuandmete ülekandmist

  • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

 

MEDICINA OÜ teavitab viivitamata andmesubjekti tema isikuandmetega seotud rikkumisest. 

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Klientide privaatsus on MEDICINA OÜle väga oluline, mistõttu ajakohastame regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebikeskkonnas on avaldatud alati privaatsuspoliitika kõige uuem versioon. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@medicina.ee.

bottom of page