125324444835508 125324444835508
top of page

MEDICINA OÜ TEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

 

MEDICINA OÜ TEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

1. ÜLDTINGIMUSTE ULATUS

1.1. MEDICINA OÜ ("Medicina") teenuse osutamise üldtingimused („Üldtingimused“) sätestavad Medicina ning patsiendi õigused, kohustused ja vastutuse patsiendile Medicinas Tervishoiuteenuse osutamisel. Üldingimused kehtivad Patsiendi suhtes ka Teenuse vastuvõtule registreerimistaotluse esitamisel.

1.2. Üldtingimusi käsitletakse tervishoiuteenuse osutamise lepingu tüüptingimustena võlaõigusseaduse § 760 tähenduses. 

1.3. Üldtingimuste vastuolu korral Patsiendi ja Medicina vahel sõlmitava Tervishoiuteenuse osutamise lepingu („Leping“) tingimustega kohaldatakse konkreetse Lepingu tingimusi.

1.4. Lepingu moodustavad Üldtingimused, Medicina Privaatsuspoliitika [1]  ja Patsiendiga eraldi suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused. Lisaks eeltoodule reguleerivad Patsiendi ja Medicina vahelisi suhteid Patsiendile teatavaks tehtud sisereeglid (nt arstide ja õdede vastuvõtuajad, raviasutuse sisekord, patsiendi hea tava) ning asjakohased Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktid (sh võlaõigusseadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustuse seadus, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.5. Üldtingimustes ning muudes Patsiendi ja Medicina suhteid reguleerivates dokumentides sätestatu vastuolu korral kohaldatakse Üldtingimusi.

 

2. MÕISTED

2.1. Üldtingimused - käesolevad üldtingimused.

2.2. Medicina - Äriühing MEDICINA OÜ (registrikood 12991775).

2.3. Patsient – inimene, kellele Medicina osutab Tervishoiuteenust või kes on avaldanud Medicinale sellekohast soovi.

2.4. Tervishoiuteenus – Medicina Tervishoiutöötaja tegevus haiguse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks, ühtlasi Tervisehoiutöötaja tegevus ja protseduurid Patsiendi elukvaliteedi tõstmiseks ja hea tervise säilitamiseks Patsiendi kehasse oluliselt sekkuval viisil. Tervishoiuteenuste hulka kuulub sh nahahaiguste ravimine, injektsioonide teostamine, sh esteetiliste mittekirurgiliste protseduuride teostamine.

2.5. Teenus - Medicina poolt osutatavad Tervishoiuteenused ühiselt nimetatuna. Vastavad teenused on loetletud Medicina kodulehel www.medicina.ee (nimekiri võib ajas muutuda). 

2.6. Tervishoiutöötaja - arst, õde vm Tervishoiuteenuse osutaja, kes on registreeritud Terviseameti ametlikus registris.

2.7. Tervishoiuteenuse osutaja – nii Tervishoiutöötaja kui ka Tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik ehk MEDICINA OÜ.

 

3. VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE, LEPINGU SÕLMIMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

3.1. Vastuvõtule Medicinas on võimalik registreeruda järgnevatel viisidel:

 

3.2. Patsient on Teenuse vastuvõtule registreeritud, kui Medicina on esitanud Patsiendile sellekohase kinnituse. Kui Medicina ei ole Patsiendile kinnitust esitanud, ei ole Patsiendil kehtivat registreeringut.

3.3. Medicina Facebooki postkasti, veebilehe või e-posti teel esitatud registreerimistaotlused kinnitab Medicina e-posti teel ühe (1) tööpäeva jooksul. Kui Patsient ei ole saanud selle aja jooksul Medicinalt registreerimise kohta kinnitust, on Patsient kohustatud Teenusele registreerimiseks ise Medicinaga ühendust võtma.

3.4. Telefoni teel ja Medicina vastuvõtulauas esitatud registreerimistaotlused kinnitab Medicina reegina kohe ning erandjuhtudel Patsiendile teatavaks tehtud ajal hiljem.

3.5. Medicina registreerib Patsiendile esimese vaba vastuvõtuaja või Patsiendi soovil hilisema vaba vastuvõtuaja.

3.6. Patsiendi registreerimisest Medicina vastuvõtule loetakse Patsiendi ja Medicina vahel Leping sõlmituks. 

3.7. Patsient kohustub järgima Üldtingimusi Teenuse osutamiseks vastuvõtuaja broneerimise korral alates broneeringu tegemisest ning muul juhul teenuse osutamise alustamisest.

3.8. Medicinal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest, kui Patsiendi taotletavad lepingutingimused on vastuolus seaduse või punktis 1.3. nimetatud Lepingu tingimuste või Medicina sisereeglitega.

3.9. Medicina keeldub Lepingu sõlmimisest, kui:

3.9.1. Patsiendi soovitud teenuse osutamine ei ole patsiendi tervise seisukohast vajalik või näidustatud;

3.9.2. Patsiendil on varasemast Tervishoiuteenuse osutamisest võlgnevus;

3.9.3. esineb asjaolu, mis annaks Medicinale õiguse juba sõlmitud Leping üles öelda.

3.10. Tervisehoiuteenuse osutamise Leping lõpeb:

3.10.1. Tervishoiuteenuse osutamise lõppemisega;

3.10.2. Tervishoiuteenuse osutamise ülevõtmisega teise Tervishoiuteenuse osutaja poolt;

3.10.3. Lepingu ülesütlemisega.

3.11. Medicina võib Lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel.

3.12. Mõjuvaks põhjuseks punkti 3.11. tähenduses loetakse eelkõige järgnevad olukorrad:

3.12.1. Patsient rikub Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.12.2. Patsient rikub kaasaaitamise kohustust (nt ei lase teha vajalikke protseduure) või teabe andmise kohustust (nt ei avalda Tervishoiutöötajale Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni);

3.12.3. Patsiendi soovitud tervishoiuteenuse osutamine ei ole arsti- ja või õendusteaduslikult põhjendatud või toob Patsiendi elule ja tervisele kaasa suurema riski kui Tervishoiuteenuse osutamata jätmine;

3.12.4. Medicinal ei ole tegevusloa kohaselt õigust osutada Patsiendile soovitud Tervishoiuteenust.

 

4.VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE PATSIENDI POOLT

4.1. Juhul, kui Patsient ei saa registreeritud vastuvõtuajale tulla, teavitab ta sellest Medicinat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 h enne vastuvõtuaja algust, ühel järgmistest viisidest:

          lahtiolekuaegadel;

 

4.2. Kui Patsient annab punktis 4.1. kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Medicinale teada, tühistab Medicina Patsiendi vastuvõtuaja ning registreerib Patsiendile soovi korral uue vastuvõtuaja.

4.3. Kui Patsient ei anna punktis 4.1. kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Medicinale teada, on Medicinal õigus nõuda Patsiendilt Medicina hinnakirjas Teenusele ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks (vastavalt broneeritud teenusele).

 

5. VASTUVÕTULE ILMUMINE JA ILMUMATA JÄTMINE

5.1. Patsient saabub Medicinasse vähemalt viis (5) minutit enne Tervishoiuteenuse vastuvõtuaja algust.

5.2. Juhul, kui Patsient saabub vastuvõtule hiljem kui 15 minutit pärast planeeritud vastuvõtuaja algust, on Medicinal õigus Teenuse osutamisest keelduda ja nõuda Patsiendilt Medicina hinnakirjas Teenuse osutamiseks ette nähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.3. Patsient on kohustatud Tervishoiuteenuse osutamisele tulles kaasa võtma riigiasutuse poolt välja antud, fotoga isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, juhiluba või pass). Dokumendi puudumise korral on Medicinal õigus Teenuse osutamisest keelduda ja nõuda Patsiendilt Medicina hinnakirjas Teenusele ettenähtud tasu Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

5.4. Kui Patsient saabub tervishoiuteenuse vastuvõtule hiljem kui 15 minutit pärast planeeritud vastuvõtuaja algust, on Medicinal õigus ettenähtud ajal patsiendil Tervishoiuteenuse osutamisest keelduda. Kui Teenust ei ole võimalik Patsiendi hilinemise tõttu osutada, loetakse see Patsiendi mitteilmumiseks vastuvõtule. Kui Patsient ei tule kokkulepitud ajal Tervishoiuteenuse osutamisele, loetakse see Patsiendivastuvõtu ajast loobumiseks hiljem kui 24h enne vastuvõtu algusaega. 

 

6. TEENUSE OSUTAMINE, PATSIENDI JA MEDICINA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

6.1. Medicina töötajad ja Patsient kohtlevad üksteist viisakalt ning lugupidavalt. 

6.2. Lepingu sõlmimisega kohustub Medicina:

6.2.1. osutama Patsiendile vastavalt vajadusele Tervishoiuteenust. Tervishoiuteenuse osutaja otsusel ja kokkuleppel Patsiendiga võib Patsiendile konsultatsiooni anda telefoni või e-kirja teel;

6.2.2. osutama teenust eesti keeles. Kokkuleppel Tervishoiutöötajaga võib suhtlus Patsiendi ja antud Tervishoiutöötaja vahel toimuda ka muus keeles;

6.2.3. teavitama Patsienti temale pakutava Tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest;

6.2.4. dokumenteerima Tervishoiuteenuse osutamist vastavalt kehtivatele nõuetele;

6.2.5. hoidma saladuses Tervishoiuteenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiku ja terviseseisundi kohta.

6.3. Lepingu sõlmimisega kohustub Patsient:

6.3.1. avaldama Tervishoiuteenuse osutajale oma parima arusaama järgi kõik Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud; 

6.3.2. osutama kaasabi, mida Tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab;

6.3.3. tasuma Teenuse eest kokkulepitud tasu või muud Tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud ja seadusega lubatud tasud;

6.3.4. täitma Tervishoiuteenuse osutaja ettevõttes kehtivat sisekorda;

6.3.5. ilmuma Teenuse osutamisele kokkulepitud ajal;

6.3.6. täitma Tervishoiuteenuse töötaja määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ning ettekirjutusi nii Tervishoiuteenuse osutamise ajal kui ka järgselt

6.4. Medicinal on õigus:

6.4.1. nõuda Patsiendilt Üldtingimustes nimetatud juhtudel Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude hüvitamist;

6.4.2. küsida Patsiendilt enne Tervishoiuteenuse osutamist nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikus vormis;

6.4.3. Üldtingimustes nimetatud juhtudel keelduda Patsiendile Tervishoiuteenuse osutamisest;

6.4.4. õigus muuta Teenuste hinnakirja.

6.5. Patsiendil on õigus:

6.5.1. saada kvaliteetset Tervishoiuteenust vastavalt Tervishoiuteenuse osutaja pädevusele;

6.5.2. olla informeeritud oma tervislikust seisundist ja Tervishoiuteenuse osutaja poolt koostatud raviplaani sisust, temale teostavatest protseduuridest ning nende osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ja mitteosutamise tagajärgedest; 

6.5.3. nõustuda või keelduda pakutavast tervishoiuteenusest. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta.

 

7. PATSIENDI NÕUSOLEK TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISEKS

7.1. Tervishoiuteenuse osutamine toimub üksnes Patsiendi nõusolekul.

7.2 Medicina eeldab, et Patsient on vastuvõtule registreerimisega teadlikult avaldanud nõusolekut Tervishoiuteenuse saamiseks.

7.3. Medicina ei vastuta Tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Medicina Tervishoiutöötaja on võimalikest riskidest ja tagajärgedest teavitanud ning Patsient on andnud nõusoleku Tervishoiuteenuse saamiseks.

7.4. Medicinal on õigus küsida Patsiendilt enne Tervishoiuteenuse osutamist, sealhulgas enne iga teostatavat protseduuri, nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks kirjalikus (allkirjastatud) vormis.

7.5. Kui Patsient ei ole Medicina Teenuse osutaja (Tervishoiutöötaja) hinnangul Teenuse sisust või sellega kaasnevatest riskidest piisavalt aru saanud, on Teenuse osutajal (Tervishoiutöötajal) õigus Tervishoiuteenuse osutamisest keelduda. 

7.6. Patsient on teadlik, et esteetiliselt täielikult Patsiendi ettekujutusele vastavat tulemust ei ole alati võimalik saavutada ning Medicina ei saa seda tagada.

7.7. Sellest tulenevalt ei anna kahju hüvitise ega raha tagastamise nõudeks alust asjaolu, kui Patsiendi hinnangul on tulemus ebasobiv, ebaesteetiline või ei vasta tema ootustele, sh kui tekivad hilised komplikatsioonid Medicinast mitteolenevatel põhjustel.

7.8.  vastu saab nõudeid esitada ainult siis, kui vastava eriala asjatundjad on tuvastanud, et Kliinik on Patsiendile teenust osutades teinud meditsiinilise vea.

7.9. Medicina Tervishoiutöötajal on õigus Teenuse osutamisest keelduda, kui Patsient ei anna nõusolekut tema poolt palutud vormis.

7.10. Patsiendil on õigus Tervishoiuteenuse osutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab Medicina talle Tervishoiuteenuse osutamise viisil, mis Patsiendi tervist ei ohusta, ning küsib Patsiendilt nõusoleku tagasivõtmise kohta kirjalikus (allkirjastatud) või e-kirja vormis kinnitust. Tervishoiuteenusest loobumise nõusoleku tagasivõtmine ei vabasta Patsienti Medicina hinnakirjas Tervishoiuteenuse eest ette nähtud tasu maksmise kohustusest Medicina poolt selleks tehtud kulude katteks.

7.11. Kui Patsient on piiratud teovõimega, on tema seaduslikul esindajal (alaealise lapse vanemal ja täisealisele isikule kohtu määratud eestkostjal) õigus anda Patsiendi eest teavitatud nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks ja see tagasi võtta niivõrd, kuivõrd Patsient ei ole võimeline ise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Kui piiratud teovõimega Patsiendi seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselgelt Patsiendi huve, ei või Medicina seda järgida. 

 

8. TEENUSE HIND JA TASUMINE

8.1. Patsient peab tasuma talle osutatava Teenuse eest vastuvõtule registreerimistaotluse esitamise päeval kehtinud hinnakirja järgi, mis on avaldatud Medicina veebilehel www.medicina.ee ja on kättesaadav Medicina vastuvõtulauas.

8.2. Medicinal on õigus Teenuste hinnakirja muuta.

8.3. Haigekassa ei võta Medicina poolt Patsiendile osutatavate Teenuste eest tasumise kohustust üle.

8.4. Kui Teenuse osutamisel ilmneb vajadus või Patsiendi soov osutada Patsiendile Teenuseid või teha protseduure, millele Patsient ei ole registreerinud ja mille hind ei ole Patsiendile teada, teavitab Medicina Patsienti vastava Teenuse või protseduuri hinnast ja selgitab välja Patsiendi soovi vastavat Teenust või protseduuri saada.

8.5. Patsient tasub Teenuse eest täies mahus kohe pärast Teenuse saamist Medicina vastuvõtulauas sularahas, kaardimaksega või Medicina kinkekaardiga.

8.6. Patsiendil on õigus Teenuse eest tasuda ka järelmaksu teenusepakkujaid kasutades. Selleks tuleb Patsiendil sõlmida Medicina poolt aktsepteeritud järelmaksu teenuse pakkujaga vastav leping. Sellekohane täpsem teave on avaldatud Medicina veebilehel http://www.medicina.ee/hinnakiri.

8.7. Punktis 8.5. nimetatud tasude maksmata jätmisel on Medicinal õigus volitada kolmandaid isikuid nõudma tasumata arveid sisse Medicina nimel ning edastada kohustuse täitmiseks vajalikke Patsiendi isikuandmeid võlgnevuse sissenõudmisega tegelevale kolmandale isikule, kellega Medicina on sõlminud konfidentsiaalsuskokkuleppe.

 

9.  TEENUSE OSUTAMISE JA VASTUVÕTUAJA EDASILÜKKAMINE MEDICINA POOLT

9.1. Medicinal on õigus lükata registreeritud vastuvõtuaeg edasi, kui:

  • see on Medicina hinnangul Patsiendi seisundit arvestades mõistlik;

  • ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks Tervishoiuteenuse osutaja haigestumise või meditsiiniseadme rikke) tõttu ei ole Teenuse osutamine registreeritud vastuvõtuajal võimalik.

9.2. Medicina teavitab Patsienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja.

9.3 Patsiendil ei ole õigust nõuda Medicinalt võimalike vastuvõtuaja edasilükkamisega kaasnevate kulutuste hüvitamist.

 

10. TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE ERISUSED JA VASTUTUS

10.1. Medicina ei saa garanteerida Patsiendi paranemist, nagu seda ei saa teha ükski Tervishoiuteenuse osutaja. 

10.2. Medicina osutab Tervishoiuteenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse üldisele tasemele Tervishoiuteenuse osutamise ajal. Teenuse osutamisel tuleb Tervishoiuteenuse osutajal osutada Teenust tavaliselt oodatava hoolega.

10.3. Medicina ja vahetult Tervishoiuteenust osutav töötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

10.4. Tervishoiuteenuse osutamisel vastutab Medicina ka temale teenust osutavate teiste juriidiliste isikute tegevuse ja Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate seadmete vigade eest.

10.5. Patsient on kohustatud tõendama asjaolu, milles Medicina või punktides 10.3. ja 10.4. nimetatud isikute vastutus põhineb, välja arvatud kui Tervishoiuteenuse osutamisel on rikutud dokumenteerimiskohustust.

10.6. Patsiendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat alates ajast, mil patsient sai teada kohustuse rikkumisest või kahju tekkimisest.

 

11. TAGASISIDE JA KAEBUSED

11.1. Kui Patsiendi ja Medicina vahel tekib seoses Teenuse osutamisega erimeelsus, siis lahendatakse see läbirääkimiste teel ja kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkuleppe saavutamine ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alustel. 

11.2. Patsient võib esitada Medicinale Teenuse osutamisega seotud kaebusi, tagasisidet ja ettepanekuid:

          lahtiolekuaegadel;

11.3. Patsientide poolt Medicinale esitatud kaebused registreeritakse viivitamata.

11.4. Medicina vastab esitatud kaebusele 30. päeva jooksul alates kaebuse registreerimisest. Vastus saadetakse Patsiendi esitatud e-posti või postiaadressile. Medicina ei vasta anonüümsetele kaebustele või kaebustele, milles on märgitud, et vastust ei ole vaja.

11.5. Patsiendil on õigus pöörduda Medicina tegevuse kohta hinnangu saamiseks ka vastatavate järelevalveasutuste poole, sh Terviseameti (Paldiski mnt 81, 10617, Tallinn, e-posti aadress kesk@terviseamet.ee), Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, e-posti aadress info@sm.ee) poole.

 

 

[1] Kättesaadav Medicina veebilehel https://www.medicina.ee/privaatsuspoliitika 

bottom of page